Windows10 系统默认字体改为宋体的方法

Windows | 2021-12-25 22:52:26 | 阅读 598 次 | 评论(0)

Win 10 字体改为宋体方法:


Win 10 系统字体还原为默认字体的方法:

-------------------------------- 作者在 2021-12-25 22:52:55 补充以下内容 --------------------------------

运行完注册表文件后,需要重启系统才能生效
文章评论,共0条
游客请输入验证码
浏览2459414次
文章归档
最新评论