logrotate手动执行日志切割

Linux | 2019-06-03 17:43:49 | 阅读 1682 次 | 评论(0)

logrotate --force /etc/logrotate.d/down.bccn.net

也可以模糊匹配多个文件

logrotate --force /etc/logrotate.d/*.bccn.net

-------------------------------- 作者在 2019-06-03 17:49:51 补充以下内容 --------------------------------

这样手动执行切割命令,能检测出来哪个配置文件有问题
文章评论,共0条
游客请输入验证码
浏览2344310次
文章归档
最新评论