SmoothScroll默认配置

Mac | 2017-07-27 06:33:47 | 阅读 2033 次 | 评论(0)

如截图所示

smoothscroll默认配置.png (上传于2017-07-27 06:33:47)
smoothscroll默认配置.png


-------------------------------- 作者在 2017-07-27 06:45:22 补充以下内容 --------------------------------

下面是我目前用起来比较顺手的配置

SmoothScroll配置.png (上传于2017-07-27 06:45:22)
SmoothScroll配置.png
文章评论,共0条
游客请输入验证码
浏览1921773次
文章归档
最新评论
  • Miss_Zou:不都是复制粘贴的吗
  • Miss_Zou:目测是大佬
  • 神犇dengyuhy:语文很好