[c++]上次请教高手们关于this指针的时候,一个高手留下的稍不太文明的函数,当然是玩笑,但感谢那位高手!

c++开拓 | 2006-06-11 04:51:00 | 阅读 1191 次 | 评论(0)
[c++]上次请教高手们关于this指针的时候,一个高手留下的稍不太文明的函数,当然是玩笑,但感谢那位高手!

class FUCK
{
  int fuck;
  void Fuck()相当于 void Fuck(FUCK*const this)
  {
    cout<<this-<fuck<<endl;
  }
};

FUCK* fuck=new FUCK;
fuck->Fuck()的调用相当于
Fuck(fuck);

海啸南风 发表于:2006-1-10 10:01:38 [编辑] [精华] [删除] [回复]
文章评论,共0条
游客请输入验证码