Python3趣事小算法(最优查找素数and打印三角形图案)

默认分类 | 2020-03-19 19:04:06 | 阅读 318 次 | 评论(0)
#!/usr/bin/python3

#正三角形方案一
for j in range(8):
    print(" "*(8-j),"* "*j)

#正三角形方案二
for i in range(8):
    print(" "*(8-i),"*"*(i*2-1))

#偏三角形方案一
for i in range(8):
    print(" * "*(8-i))

#偏三角形方案二
for j in range(8):
    print(" * "*j)

#打印100以内素数() 
n=eval(input())
for i in range(2,n+1):
    for j in range(2,i):
        if i%j==0:
            break  
    else:
        print(i)
 
        
文章评论,共0条
游客请输入验证码
文章分类
最新评论