Struts 2内置拦截器

Struts2 | 2018-05-16 22:46:23 | 阅读 190 次 | 评论(0)

params拦截器

        >>负责将请求参数设置为Action属性

servletConfig拦截器

        >>将源于Servlet API的各种对象注入到Action

fileUpload拦截器

        >>对文件上传提供支持

exception拦截器

        >>捕获异常,并且将异常映射到用户自动以的错误页面

validation拦截器

        >>调用验证框架进行数据验证

workflow拦截器

        >>调用Action类的validate(),执行数据验证

struts2-core-*.jar下面的struts-default.xml有更详细的内置拦截器信息文章评论,共0条
游客请输入验证码
文章分类
文章归档
最新评论